Nova matrícula

Requisits
PRE22-23
Dades personals
@
Dades de naixement
Adreça actual
Dades del responsable legal
@
Dades acadèmiques
Autoritzacions
El nostre centre disposa a Internet d'un espai web on informa i fa difusió de les activitats curriculars, tutorials, etc. que s'organitzen des del centre (http://virtual.ecaib.org). En aquesta plana y en tríptics publicitaris dels diferents ensenyaments que s'imparteixen a l'institut, es poden publicar fotografies de l'alumnat, individuals o en grup i, en base a la normativa vigent que regula la protecció de la pròpia imatge, la direcció del centre demana el consentiment per poder publicar les esmentades fotografies on l'alumnat pugui aparèixer de manera clarament identificable.
Es demana autorització per enviar al domicili de l'alumne/a informacions relacionades amb les activitats acadèmiques que desenvolupa al centre.
Es demana, també, autorització per a que entre el tutor o, en el seu defecte, qualsevol representant de l'Institut Poblenou, i els pares es faciliti informació sobre el progrés, resultats, faltes d'assistència i, en general, qualsevol circumstància que considerin rellevant durant l'estada al centre

Protecció de dades

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016)
  • Responsable: INSTITUT POBLENOU
  • Finalitat: La finalitat aquest formulari és obtenció de les dades necessàries per realitzar el procés de matriculació dels alumnes
  • Legitimació: Missió realitzada en interès públic.
  • Drets: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat al centre educatiu (C/Doctor Trueta, 206 08005 Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a a8034138@xtec.cat.
Informació addicional: Podeu trobar més informació a https://institutpoblenou.cat/